Therapieën en behandeling

Wanneer blijkt dat je kind een beperking heeft, wordt het daarvoor meestal behandeld of worden er voor de behandeling therapieën ingezet.  

Naar wie moet je toe voor welke behandeling? En welke therapie is het beste voor jouw kind en past bij jullie als ouders?  

Zorg Simpel helpt kinderen met een beperking

Artsen.

Kinderarts

Een kinderarts is een arts die zich heeft gespecialiseerd in de gezondheid van kinderen tot achttien jaar. De kinderarts diagnosticeert en behandelt kinderen in het ziekenhuis of op de polikliniek. Hij behandelt alle aandoeningen waarbij een operatie niet noodzakelijk is, zoals bijvoorbeeld bij ademhalingsproblemen, ontwikkelingsproblematiek, groeiproblematiek etc. 

Na een diagnose stelt de kinderarts een behandelplan op. De kinderarts overlegt hiervoor met andere disciplines, zoals de huisarts, de chirurg, de logopedist of de fysiotherapeut. De kinderarts geeft verwijzingen voor gespecialiseerde therapieën of behandelingen wanneer dit nodig is. Ook kan de kinderarts medicijnen voorschrijven. Vaak is de behandelend kinderarts ook degene die moet tekenen bij de aanvraag van een indicatie of beschikking.

Arts verstandelijk gehandicapten (AVG)

De Arts verstandelijk gehandicapten, afgekort AVG, werkt op een breed terrein van de geneeskunde. Net als de huisarts of de kinderarts heeft de AVG een brede medische kennis. Het verschil is dat de AVG zich verder heeft gespecialiseerd in bijvoorbeeld psychiatrie, zintuigstoornissen, epilepsie en problematieken die specifiek zijn voor deze doelgroep. De AVG werkt dus alleen maar met verstandelijk gehandicapten.

Jeugdarts 

Een kinderarts is expert op het gebied van genezing van zieke kinderen. Een jeugdarts is expert op het gebied van normaal ontwikkelende kinderen. Als je benieuwd bent of een bepaalde ontwikkeling normaal is of niet, dan kun je het beste bij een jeugdarts aankloppen. Een jeugdarts werd vroeger de consultatiebureauarts, de GGD-arts of de schoolarts genoemd. Daar werken ze ook: op het consultatiebureau, binnen de GGD en op school.

Kinderneuroloog

Bij een kinderneuroloog komen kinderen met klachten waarbij vermoed wordt dat de hersenen, het ruggenmerg, de zenuwen of spieren niet goed werken. Deze kinderen hebben bijvoorbeeld epilepsie, hoofdpijn, een ontwikkelingsachterstand, loopproblemen, spierzwakte, speekselverlies, slikproblemen of aangeboren afwijkingen zoals een open ruggetje. De kinderneuroloog probeert uit te zoeken wat er met jouw kind aan de hand is en welke behandeling of begeleiding jouw kind nodig heeft om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Hiervoor werkt hij vaak nauw samen met kinderlogopedie, kinderfysiotherapie, kinderergotherapie en kinderpsychologie.

Paramedici en therapieën.

Orthopedagoog 

Een orthopedagoog houdt zich bezig met het adviseren van ouders over ‘normale’ opvoeding en ontwikkeling, maar ook met het begeleiden van kinderen en hun ouders bij wie de ontwikkeling of opvoeding anders verloopt. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Bijvoorbeeld omdat het kind een verstandelijke beperking heeft of autisme of ADHD. Orthopedagogen worden niet alleen ingeschakeld door ouders, ze kunnen ook om advies worden gevraagd door een school wanneer er leer- of gedragsproblemen zijn bij een leerling.

Kinder-en jeugdpsycholoog

Een kinder- en jeugdpsycholoog onderzoekt en behandelt psychologische problemen bij kinderen en jongeren tot achttien jaar. Deze psychologen richten zich op advies, diagnostiek en behandeling van bijvoorbeeld gedrags-, leer- en emotionele problemen. Verder begeleiden ze ouders bij de opvoeding en ontwikkelen ze educatieve programma’s en trainingen.

Gedragsdeskundige

Gedragstherapie richt zich op het veranderen van gedrag. De gedragsdeskundige onderzoekt waarom problematisch gedrag bij jouw kind is ontstaan en onder welke omstandigheden. Met elkaar wordt gekeken hoe het problematische gedrag omgedraaid kan worden naar passend gedrag. Hiervoor worden vaak diverse oefeningen en huiswerk ingezet.

Ergotherapie

Ergotherapie wordt gegeven aan kinderen die door een ziekte, een handicap, een ongeval of door vertraging in de ontwikkeling problemen hebben bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan wassen en aankleden, spelen maar ook aan schrijven of knippen. De ergotherapeut oefent met kinderen en adviseert ouders over de verzorging en de manier waarop de ontwikkeling van het kind gestimuleerd kan worden. Als het nodig is, komt de ergotherapeut bij je thuis of op school om samen te kijken naar oplossingen in de eigen omgeving. Zo adviseren ze bijvoorbeeld over woningaanpassingen, rolstoelen, aangepast meubilair, drinkbekers of andere voorzieningen. 

Logopedie

Logopedie richt zich op alle problemen op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor, slikken en kauwen bij baby’s en kinderen. Vaak zien we dat er diverse beperkingen, stoornissen of persoonlijke omstandigheden zijn die de communicatie moeilijk maken. De logopediste onderzoekt welke factoren een rol spelen en brengt deze in kaart. Als praten te moeilijk blijkt, leert de therapeut het kind communiceren door middel van gebaren of symbolen en/ of de spraakcomputer.

Fysiotherapie

Een gespecialiseerde kinderfysiotherapeut richt zich voor al op kinderen met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of bewegingsvaardigheden. Vaak kijken ze naar de grove motoriek van het kind. Denk hierbij aan omrollen, zitten, staan, lopen, gooien, springen, fietsen of voortbewegen met een rolstoel. De fysiotherapeut stimuleert jouw kind om de bewegingsmogelijkheden te vergroten.

Revalidatiecentrum 

In het revalidatiecentrum wordt jouw kind begeleid bij herstel, of naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij. Vaak wordt hierbij gebruik gemaakt van een zwembad, deze therapie wordt ook wel hydrotherapie genoemd. In het water is het makkelijker bewegen, zodat de spieren toch op kracht kunnen worden getraind zonder overbelasting. 

SI-therapie 

SI staat voor Sensorische Informatieverwerking. Kinderen met sensorische informatieverwerkingsproblemen hebben zintuigen die niet goed samenwerken. Dat heeft invloed op het gedrag van een kind, op de motorische ontwikkeling of het leren op school. Anderen kunnen dat gedrag misschien als vreemd ervaren, of onaangepast. Doordat de zintuigen niet goed samenwerken, krijgt het kind informatie over de wereld anders binnen.
De S.I.- therapeut richt zich op sensorische informatieverwerkingsproblemen bij kinderen. Het doel van de therapie is om te bekijken op wat voor manier jouw kind deze prikkels het beste kan verwerken in alledaagse situaties. 

Muziektherapie

Een muziektherapeut behandelt kinderen met een hulpvraag met toepassing van muziek. Bij muziektherapie kunnen kinderen aan hun ontwikkeling werken of dingen verwerken via het maken of het luisteren van muziek. Muziektherapie richt zich vooral op het ervaren van de muziek: de beleving en emoties zijn belangrijk. Muziek kan voor je kind een middel zijn om zich te uiten of met anderen te communiceren. Ook kan het aanzetten tot beweging. 

Speltherapie

Speltherapie kan een effectief hulpmiddel zijn om een achterblijvende ontwikkeling van jouw kind weer op gang te brengen. Het spel geeft je kind de gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag.

Podotherapie

Kinderpodotherapie is gericht op het behandelen van problemen met voeten of daaruit voortkomende klachten bij kinderen. De voeten en benen van een kind zijn nog in de groei en daarom kunnen er andere klachten ontstaan dan bij volwassenen.  Een behandeling kan bestaan uit het aanmeten van podotherapeutische zolen, taping, schoenadvies, rekoefeningen of stabiliteitsoefeningen. Soms wordt een samenwerking voorgesteld met een kinderfysiotherapeut.

Relatie- en systeemtherapie

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie. Het wordt ook wel relatie- en gezinstherapie genoemd en richt zich op relatieproblemen. Een relatietherapeut kan zich ook systeemtherapeut noemen of gezinstherapeut.
Bij relatie- en systeemtherapie wordt ervan uitgegaan dat het kind onderdeel is van een systeem. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan een gezin, De therapeut richt zich niet zozeer op één persoon, maar meer op wat zich afspeelt tussen individuen die deel uitmaken van elkaars leven, het systeem. Als het gehele systeem wordt betrokken in de behandeling, dan is er sprake van gezinstherapie. 

Psychomotorische kindertherapie

Psychomotorische kindertherapie (PMKT) is gericht op kinderen en jongeren die vastlopen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling of bij wie deze ontwikkeling traag is. Door middel van beweging, muziek en spel wordt in een veilige omgeving gewerkt aan een veranderingsproces bij het kind. Een kind dat zich sociaal makkelijk beweegt, bouwt een goed zelfvertrouwen op, zodat het zich thuis kan voelen tussen leeftijdsgenootjes, op school en in het gezin.

Overige therapieën.

Shantala massages 

Shantala massages geven rust en ontspanning. De Shantala massagetherapie is een ontspanningsmassage met ritmische strijkingen. Deze methode is in India ontstaan als een vorm van babymassage. Vanuit deze babymassage is later een gestructureerde aanrakingsmethode ontwikkelt.

De Shantala methode is voor iedereen. In de zorg voor mensen met een beperking wordt steeds meer ervaren welk positief effect Shantala kan hebben op het verminderen van spanning en het vergroten van de kwaliteit van leven. Shantala is ontstressen op een bijzonder prettige manier, zonder extra aandacht voor de beperking. Een respectvolle benadering staat centraal. De zintuigen worden geactiveerd en er ontstaat bewustwording van het lichaam. 

Floorplay

FloorPlay is een praktische methode voor jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen, zoals een autismespectrumstoornis en/of een verstandelijke beperking. De focus van de behandeling ligt vooral op de ouder-kind relatie. Ouders leren via spel, gericht op de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt, weer in contact te komen en weer plezier te maken met hun kind.
FloorPlay kan effectief zijn bij kinderen die het lastig vinden om contact met anderen te maken of te communiceren. Ook kinderen die erg angstig of getraumatiseerd zijn, hebben baat bij FloorPlay.

Gebarentaal

Jonge kinderen leren meestal vanzelf praten. Er zijn ook kinderen waarbij het spreken niet vanzelf gaat. Deze kinderen hebben iets extra’s nodig om te kunnen communiceren met de mensen om hen heen. Door het praten te ondersteunen met gebaren, begrijpt het kind de wereld om zich heen beter. Vaak kan het kind zichzelf ook beter duidelijk maken. Vanzelfsprekend is het hierbij belangrijk dat de mensen in de omgeving van het kind het gebarensysteem ook kennen en gebruiken.

Complementaire therapieën

Er zijn heel veel therapieën te vinden, van dolfijntherapie tot therapeutisch paardrijden, waar je kind baat bij zou kunnen hebben. Soms worden deze vergoed door de verzekeraar, maar vaak ook niet. Meestal bestaat dit soort therapieën uit korte intensieve behandelingen of trainingen. Over het algemeen is het effect hiervan van korte duur en in veel gevallen is het avontuur kostbaar, zeker wanneer ze plaatsvinden in het buitenland.